اجتماعی شدن:

يکى از مهم ترين مسائل هر کودک آنست که بتواند از منابع اجتماعى استفاده کند و وظايف شخصى خود را به راحتى انجام دهد. رسيدن به اين هدف از برنامه هاى اصلى ماست, ...

ادامه مطلب

ویژگی های مهد قاصدک

شاد بودن کودکان براى ما مهم است و به همين خاطر برنامه هاى شادى را براى آنها در نظر گرفته ايم